FLESHAS.LT - CS 1.6 Download

cs-install Counter Strike 1.6 Siuntiniai:

Išleidimo data 18, 2013 Failo dydis 200MB 100% Švarus instalas be priedų Galimybė žaisti Half-Life Single/Multiplayer Dvigubas protokolas (48 + 47) Dvigubas protokolas leis zaisti P47 ir P48 serveriuose, veikiantis serverių sąrašas (Find Server), Internet serverių sąrašas, Galimybė pridėti megtamą CS 1.6 serverį (Favorite)m veikianti LAN funkcija, Šis CS 1.6 instalas yra apsaugotas nuo įvairių kenkėjiškų slowhack'ų, tokių kaip:
 • Įvairūs klavėtūros klavišų pakeitimai
 • Auto krovimas į kenkėjiškus serverius
 • Config.cfg(jūsų Counter-Strike nustatymų) redagavimas
Veikiantis HLTV Varikliuko versija (1.1.2.6 build 4554), Galimybė žaisti Internet ir LAN serveriuose Visos reklamos yra pašalintos, cs xtcs.

Tai puikus Counter Strike instalas visiems, tiek pažengusiems, tiek naujokams, todėl siųskis pats ir parekomenduok draugui. Atsisiuntus turėsi fleshas.lt serverių sąrašą, kuriame net 11 serverių. Paklausi ką šis žaidimas tau duos? Tai galimybę linksmai praleisti laiką, bei susirasti naujų draugų. Todėl nelauk ir pradėk. Counter Strike 1.6 tavęs laukia!

Nuo ko pradėti atsisiuntus cs 1.6 instalą:
Užsivardinti norimu vardu ir jungtis į vieną iš serverių, kurį matysite serverių saraše.
Jeigu žaisti nepatogu, bandykite susitvarkyti nustatymus, pelės greitį, ar užsibindinkite norimus mygtukus.
Serveriuose susiradus draugų galite kūrti klanus, taip žaisti bus linksmiau, o susirasti žaidėjų galite sukurdami priėmimo į klaną formą fleshas.lt forume.
Sekmės, siunciamės ir žaidžiam! Kartu linksmiau.


counter-strike-download

Direct Downloads:31554

Torrent Downloads:5256

cs-install

Versija: 1.6
© www.fleshas.lt

 • Minimalūs sistemos reikalavimai norint atsisiusti cs 1.6 ir jį žaisti. Turėti viena iš šių operacinių sistemų: Windows 95, 98, 2000,7,8,8.1, 2010.
 • CPU greitis 1200 MHz ir aukštesnis.
 • 512 MB ramų.
 • Vaizdo plokštės galingumas 32 MB.
 • Disko talpa 700 MB.
 • Operacinė sistema: Windows 95/2000/XP ir naujesnės versijos.
 • Pelytę ir klavetūrą.
 • Internetą.

 • Rekomenduojami sistemos reikalavimai norint žaisti Counter Strike 1.6 arba trumpiau CS 1.6 turėti viena iš šių operacinių sistemų: Windows 95, 98, 2000,Vista,7,8,8.1, 2010.
 • CPU greitis 1600 MHz ir aukštesnis.
 • 1GB ramų.
 • Vaizdo plokštės galingumas 128 MB.
 • Disko talpa 700 MB.
 • Operacinė sistema: Windows 95/2000/XP ir naujesnės versijos.
 • Pelytę ir klavetūrą.
 • Internetą.
Atsisiuntimas:
Atsisiųsti: Spausk čia
Atsisiųsti iš torrent: Torrent

cs-install Counter Strike 1.6 Download:

Release date 18, 2013 File size 200MB 100% Clean install without attachments Half-Life Single / Multiplayer Dual Protocol (48 + 47) Dual protocol will allow playing on P47 and P48 servers, running a list of servers (Find Server), Internet server list, The ability to add a custom CS 1.6 server (Favorite) to a LAN function, this CS 1.6 installer is protected against various malicious slowhacks such as:
 • Various keyboard shortcuts
 • Auto loading on malware servers
 • Config.cfg (your Counter-Strike settings) editing
Active version of HLTV Engine (1.1.2.6 build 4554), Ability to play Internet and LAN servers All ads are removed. xtcs downlad
This great Counter Strike installs for everyone, both advanced and novice, so send it yourself and advise a friend. Once downloaded, you will have a list of fleshas.lt servers with 11 servers. Ask what this game will give you? It's an opportunity to have fun and find new friends. So do not wait and start. Counter Strike 1.6 is waiting for you!

How to get started with cs 1.6 install:
You can retrieve the name you want and connect to one of the servers that you will see in the server list.
If playing awkward, try adjusting the settings, mouse speed, or highlight the buttons you want.
When you find your friends on servers, you can create clans, so you can play fun, and you can create players by creating a clone-based form on the fleshas.lt forum.
Well done, we go and play! It's fun too.

Counter Strike 1.6 Free download:
Direct cs download: Click Here
Torrent cs 1.6 download: Torrent

cs-install Counter Strike 1.6 Загрузить:

Дата выпуска 18, 2013 Размер файла 200MB 100% Чистая установка без вложений Half-Life Single / Multiplayer Dual Protocol (48 + 47) Двойной протокол позволит играть на серверах P47 и P48, запуская список серверов (Find Server), интернет-сервер список, возможность добавления пользовательского сервера CS 1.6 (избранное) в функцию LAN, этот установщик CS 1.6 защищен от различных вредоносных замедленных запусков, таких как:
 • Различные сочетания клавиш
 • Автоматическая загрузка на вредоносные серверы
 • Config.cfg (настройки Counter-Strike)
Активная версия HLTV Engine (1.1.2.6 build 4554), Возможность воспроизведения интернет-и LAN-серверов. Все объявления удаляются.
Этот отличный Counter Strike устанавливается для всех, как продвинутых, так и начинающих, поэтому отправьте его сами и посоветуйте другу. После загрузки у вас будет список серверов fleshas.lt с 11 серверами. Спросите, что эта игра даст вам? Это возможность повеселиться и найти новых друзей. Поэтому не ждите и не начинайте. Counter Strike 1.6 ждет вас!

Как начать работу с cs 1.6 install:
Вы можете получить имя, которое хотите, и подключиться к одному из серверов, которые вы увидите в списке серверов.
Если вы играете неловко, попробуйте настроить параметры, скорость мыши или выделить нужные кнопки.
Когда вы найдете своих друзей на серверах, вы можете создавать кланы, чтобы вы могли весело играть, и вы можете создавать игроков, создавая форму на основе клонов на форуме fleshas.lt.
Молодец, мы идем и играем! Это тоже весело.

Cкачать:
Cкачать: Кликните сюда
Torrent cs 1.6 скачать: Torrent

cs-install Counter Strike 1.6 Lae alla:

Väljalaske kuupäev 18, 2013 Faili suurus 200MB 100% Puhasta install ilma lisamata Half-Life Single / Multiplayer Dual Protocol (48 + 47) Dual protokoll võimaldab mängida P47 ja P48 serverites, käivitab serverite loendi (Find Server), Interneti-server nimekiri, võime lisada kohandatud CS 1.6 server (lemmik) LAN funktsiooni, see CS 1.6 installer on kaitstud erinevate pahatahtlike aeglastena nagu:
 • Erinevad klaviatuuri otseteed
 • pahavara serverite automaatne laadimine
 • Config.cfg (teie Counter-Strike'i seaded) redigeerimine
HLTV Mootori aktiivne versioon (1.1.2.6 build 4554), Internetti ja LAN-servereid mängides võime kõik reklaamid eemaldada.

Counter Strike 1.6 Tasuta allalaadimine:
Otse cs allalaadimine: Vajuta siia
Torrent cs 1.6 allalaadimine: Torrent

cs-install Counter Strike 1.6 Lejupielādēt:

Izlaides datums 18, 2013 Faila izmērs 200MB 100% Tīra instalēšana bez pielikumiem Half-Life Single / Multiplayer Dual protokols (48 + 47) Dual protokols ļaus spēlēt P47 un P48 serveros, darbinot serveru sarakstu (Find Server), interneta serveri saraksts, spēja pievienot pielāgotu CS 1.6 serveri (iecienīti) LAN funkcijai, šis CS 1.6 instalētājs ir aizsargāts pret dažādiem ļaunprātīgiem lēni, piemēram:
 • Dažādi īsinājumtaustiņi
 • Automātiska ielāde uz ļaunprātīgas programmatūras serveriem
 • Config.cfg (jūsu Counter-Strike iestatījumi) rediģēšanai
Aktīva versija HLTV Engine (1.1.2.6 build 4554), spēja atskaņot interneta un LAN serverus Visas reklāmas tiek noņemtas.

Counter Strike 1.6 Bezmaksas lejupielāde:
Tiešā cs lejupielāde: Noklikšķiniet šeit
Torrent cs 1.6 lejupielāde: Torrent

cs-install Counter Strike 1.6 Pobieranie:

Data wydania 18, 2013 Rozmiar pliku 200MB 100% Czysta instalacja bez załączników Half-Life Single / Multiplayer Dual Protocol (48 + 47) Podwójny protokół umożliwia odtwarzanie na serwerach P47 i P48, uruchamianie listy serwerów (Find Server), serwera internetowego list, Możliwość dodania niestandardowego serwera CS 1.6 (Favorite) do funkcji LAN, ten instalator CS 1.6 jest chroniony przed różnymi złośliwymi slowhakami takimi jak:
 • Różne skróty klawiaturowe
 • Automatyczne ładowanie na serwerach złośliwego oprogramowania
 • Edytowanie Config.cfg (twoje ustawienia Counter-Strike)
Aktywna wersja HLTV Engine (1.1.2.6 build 4554), Możliwość grania w Internecie i serwerach LAN Wszystkie reklamy są usuwane.

Counter Strike 1.6 Darmowe pobieranie:
Bezpośrednie pobranie cs: Kliknij tutaj
Torrent cs 1.6 pobierz: Torrent

cs-install Counter Strike 1.6 Descărcați:

Data de lansare 18, 2013 Dimensiune fișier 200MB 100% Instalare curată fără atașamente Protocolul dual Single / Multiplayer Double (48 + 47) Protocolul dual va permite redarea pe serverele P47 și P48, executând o listă de servere (Server de căutare) listă, Abilitatea de a adăuga un server personalizat CS 1.6 (Favorite) la o funcție LAN, acest instalator CS 1.6 este protejat împotriva diferitelor slowhacks rău intenționate, cum ar fi:
 • Diferite comenzi rapide de la tastatură
 • Încărcarea automată pe serverele malware
 • Config.cfg (setările pentru Counter-Strike) editare
Versiunea activă a motorului HLTV (1.1.2.6 build 4554), Abilitatea de a juca servere Internet și LAN Toate anunțurile sunt eliminate.

Counter Strike 1.6 descărcare gratuită:
Descărcați: Faceți clic aici
Torrent cs 1.6 descărcare: Torrent

cs-install Counter Strike 1.6 Last ned:

Utgivelsesdato 18, 2013 Filstørrelse 200MB 100% Rengjør installasjon uten vedlegg Half-Life Single / Multiplayer Dual Protocol (48 + 47) Dobbel protokoll vil tillate å spille på P47 og P48 servere, kjører en liste over servere (Finn server), Internett-server liste, Muligheten til å legge til en egendefinert CS 1.6-server (Favoritt) til en LAN-funksjon, er denne CS 1.6-installatøren beskyttet mot ulike skadelige slowhacks som:
 • Ulike tastatursnarveier
 • Automatisk lasting på malware-servere
 • Konfig.cfg (din Kontrastrekk-innstillinger) redigering
Aktiv versjon av HLTV Engine (1.1.2.6 build 4554), Mulighet til å spille Internett og LAN-servere Alle annonser fjernes.

Counter Strike 1.6 Gratis nedlasting:
Last ned: Klikk her
Torrent cs 1,6 nedlasting: TorrentDownload Counter-Strike 1.6

Counter-Strike 1.6 Download

Šaukykla

volume_up
Kad rašytum,turi prisijungti.

Mūsų facebook

account_circle

Prisijungę vartotojai

Iš viso narių: 10,370
Naujausias narys:
Patrauklus Vyras